توافقنامه


کلیه خریداران سرویسهای آژانس تبلیغاتی ثمین، موظف به رعایت کلیه شرایط و مقررات مندرج در این توافقنامه می باشند. ثبت سفارش مستلزم پذیرش موارد درج شده در این توافقنامه است و لینک این صفحه در مرحله آخر ثبت سفارش در معرض دید خریدار قرار می گیرد. این شرایط برای تضمین رعایت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، حقوق سایر خریداران ثمین و دیگر کاربران اینترنت، قوانین شرکتهای فراهم کننده سرویسهای ثمین حسب مورد و رفع موارد اختلافی تدوین شده است.

شرایط خدمات