1. افزایش آگاهی از برند بر حسب تکرار
  2. نمایش هدفمند تبلیغات به جامعه هدف
  3. انطباق دقیق جستجوی کاربران با اهداف شما
  4. اثربخشی سریعتر از سئو برای افزایش فروش
  5. اثرگذاری بر ذهن کاربران گوگل برای خرید از شما
  6. تبلیغات زمانبندی شده با آگاهی از رفتار جامعه هدف
  7. کمپین های هدفمند تبلیغاتی با درنظر گیری رفتار کاربران
  8. رقابت کم هزینه با هزینه های هنگفت تبلیغات میدانی رقبا
  9. امکان آزمون و خطا در تبلیغات با کمترین هزینه تبلیغات ممکن
  10. آگاهی بخشی و بازگرداندن مشتریان قدیمی با یادآوری نام تجاری برند