نوشته‌ها

تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: مکان فیزیکی و محتوای جست‌جو، شبکه های گوگل

تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: مکان فیزیکی و محتوای جست‌جو، شبکه های گوگل

در مطلب قبل به برخی از تنظیمات قابل اعمال روی یک کمپین اشاره کردیم. اما تنظیمات بیش‌تری برای کمپین‌ها وجود دارد: 4- هدف‌گیری مکانی بر اساس موقعیت فیزیکی و بر اساس عبارت جست‌جو:در بخش قبل دیدیم که می‌توان در گوگل ادوردز مکان‌های مشخصی را به ع…
تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: زبان و مکان هدف

تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: زبان و مکان هدف

تنظیمات کمپین کنترل کننده تصمیم گیری‌های مدیریتی حساب گوگل ادوردز است و هر تنظیماتی که در سطح کمپین انجام شود در تمام گروه‌های آگهی درون آن کمپین اعمال می‌شود. بسیاری از آگهی دهنگان در تصمیم گیری برای ایجاد یک کمپین تازه یا یک گروه آگهی داخ…