نوشته‌ها

جستار مشاهده گزارش عبارت‌های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

مشاهده گزارش جستار های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

در مطلب پیش گفتیم که در گوگل ادوردز می‌توانید گزارش جستار هایی که تبلیغات‌تان از آن‌ها کلیک دریافت کرده اند را ببینید. شما می‌توانید از این جستار ها تعدادی را به میل خود به عنوان کلیدواژه های منفی یا مثبت به گروه آگهی یا کمپین‌تان اضافه کنید. …
کوئری مشاهده گزارش عبارت‌های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

مشاهده گزارش کوئری های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

یکی از ویژگی‌های مفید تبلیغات گوگل ادوردز امکان «مشاهده عبارت‌های جست‌جو» (See Search Terms) در برگه کلیدواژه ها است. این گزارش کوئری ها را –کلمه های واقعی یی که کاربران در گوگل جست‌جو کرده اند و در صفحه نتایج روی تبلیغ شما کلیک کرده اند- به…
انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز: انتخاب مدل انطباق

انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز

,
با مشاهده انواع مدل‌های قابل استفاده برای انطباق کلیدواژه های تبلیغات در گوگل ممکن است آگهی دهنده در انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها یش دچار تردید شود. واقعیت این است که فرمول مشخصی برای انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها وجود ندارد و این م…
کلیدواژه های منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

استفاده از کلیدواژه منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

,
گفتیم که برای تبلیغات در گوگل ادوردز کلیدواژه منفی هم چند مدل انطباق دارد. در مطلب قبل حالت پیش‌فرض که تقریباً معادل انطباق گسترده است بررسی شد. دو مدل انطباق دیگر را در این مطلب بررسی می‌کنیم. کلیدواژه‌های منفی انطباق عبارت در این کلیدواژه‌ه…
کلیدواژه های منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

کلیدواژه های منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

,
در تبلیغات گوگل ادوردز ، کلیدواژه های منفی (Negative Keyword) به عنوان فیلتر عمل می‌کند. کار این نوع کلیدواژه این است که مانع نمایش تبلیغات مورد نظر برای جستارهایی که این کلیدواژه در آن‌ها آمده باشد شود. به این نوع انطباق یا عدم انطباق «انط…
مدل‌های انطباق کلیدواژه های تبلیغی در گوگل ادوردز انطباق دقیق کلیدواژه

انطباق دقیق کلیدواژه در مدل‌های انطباق کلیدواژه برای تبلیغات در گوگل ادوردز

,
در سیستم تبلیغات در گوگل، « انطباق دقیق کلیدواژه » (Exact Match) محدودکننده‌ترین گزینه انطباق کلیدواژه برای تبلیغات در گوگل ادوردز است. با قرار دادن کل کلیدواژه در داخل کروشه [...] می‌توان نوع انطباق دقیق کلیدواژه  را برای آن تعریف کرد. در این حال…
مدل‌های انطباق کلیدواژه های تبلیغی در گوگل ادوردز

انطباق عبارت در مدل های انطباق کلیدواژه برای تبلیغات در گوگل ادوردز

,
انطباق عبارت در گوگل ادوردز یکی دیگر از روش‌های تعیین محدوده انطباق کلیدواژه برای تبلیغات در گوگل ادوردز است. انطباق عبارت (Phrase Match) را می‌توان به کلیدواژه های تک کلمه ای یا چند کلمه‌ ای با قرار دادن آنها در بین دو علامت نقل قول به صورت ".…
انطباق گسترده یا وسیع

انطباق وسیع در مدل های انطباق کلیدواژه برای تبلیغات در گوگل ادوردز

,
در تبلیغات گوگل، مدل انطباق پیش‌فرض برای کلیدواژه ها «انطباق وسیع» (Broad Match) است. وقتی کلمه یا عبارتی بدون هیچ علامت خاصی به عنوان یک کلیدواژه در گروه آگهی اضافه می‌شود، گوگل ادوردز آن را به عنوان کلیدواژه ای با مدل انطباق وسیع می‌بیند. این مدل انطباق…
مدل‌ های انطباق کلیدواژه

اهمیت مدل‌ های انطباق کلیدواژه در تبلیغات گوگل ادوردز

,
مدل‌ های انطباق کلیدواژه در تبلیغات گوگل بسیار مهم هستند. اما به طور کلی کلیدواژه‌های تبلیغاتی تعریف شده در گوگل ادوردز دو دسته‌ی کلی دارند: مدل‌ های انطباق کلیدواژه هایی که باعث نشان دادن آگهی می‌شوند و آن‌هایی که مانع نمایش آگهی می‌شوند. آگه…
انطباق کلیدواژه ها افزایش امتیاز کیفی کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز

انطباق کلیدواژه ها برای افزایش امتیاز کیفی کلیدواژه ها

,
انطباق کلیدواژه ها یکی دیگر از روش های بهبود امتیاز کیفی کلیدواژه های مورد استفاده در تبلیغات گوگل است. یک آگهی بهتر از کلیدواژه مورد نظر در سرخط آگهی و/یا URL نمایشی استفاده می‌کند. هم‌چنین برخی از کلیدواژه ها می‌توانند در سطرهای متن آگهی ه…