نوشته‌ها

جستار مشاهده گزارش عبارت‌های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

مشاهده گزارش جستار های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

در مطلب پیش گفتیم که در گوگل ادوردز می‌توانید گزارش جستار هایی که تبلیغات‌تان از آن‌ها کلیک دریافت کرده اند را ببینید. شما می‌توانید از این جستار ها تعدادی را به میل خود به عنوان کلیدواژه های منفی یا مثبت به گروه آگهی یا کمپین‌تان اضافه کنید. …
مدیریت کلیدواژه های منفی

مدیریت کلیدواژه های منفی در تبلیغات گوگل ادوردز

,
در حساب تبلیغات گوگل ادوردز مدیریت کلیدواژه های منفی در پایین صفحه مدیریت میشود. دو نوع کلیدواژه منفی وجود دارد: سطح گروه آگهی و سطح کمپین. کلیدواژه های منفی یی که در یک کمپین گوگل ادوردز تعریف شوند به تمام آگهی‌های آن کمپین اعمال می‌گردند. اما کلیدو…

مدیریت صحیح کلیدواژه ها در گوگل ادوردز

,
گاهی با وجود دقتی که در مدیریت تبلیغات در گوگل ادوردز کرده اید و گروه‌های آگهی و کمپین‌های خود را خیلی منظم ایجاد کرده اید نمایش آگهی‌هایتان دچار وضعیت‌های ناخواسته ای می‌شود و در مدیریت صحیح کلیدواژه ها دچار مشکل می شوید. سه مورد از این مشکلات بسیار معمولن…
مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

,
در حساب کاربری گوگل ادوردز می‌توان چند کمپین تبلیغاتی داشت و در هر کمپین می‌توان چند گروه آگهی تعریف کرد. برای مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز  کلیدواژه ها را می‌توان در درون گروه آگهی اضافه، ویرایش و مدیریت کرد. برای مدیریت کلیدواژه های حساب تبلی…
کلیدواژه های منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

استفاده از کلیدواژه منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

,
گفتیم که برای تبلیغات در گوگل ادوردز کلیدواژه منفی هم چند مدل انطباق دارد. در مطلب قبل حالت پیش‌فرض که تقریباً معادل انطباق گسترده است بررسی شد. دو مدل انطباق دیگر را در این مطلب بررسی می‌کنیم. کلیدواژه‌های منفی انطباق عبارت در این کلیدواژه‌ه…
کلیدواژه های منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

کلیدواژه های منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

,
در تبلیغات گوگل ادوردز ، کلیدواژه های منفی (Negative Keyword) به عنوان فیلتر عمل می‌کند. کار این نوع کلیدواژه این است که مانع نمایش تبلیغات مورد نظر برای جستارهایی که این کلیدواژه در آن‌ها آمده باشد شود. به این نوع انطباق یا عدم انطباق «انط…
انطباق گسترده یا وسیع

انطباق وسیع در مدل های انطباق کلیدواژه برای تبلیغات در گوگل ادوردز

,
در تبلیغات گوگل، مدل انطباق پیش‌فرض برای کلیدواژه ها «انطباق وسیع» (Broad Match) است. وقتی کلمه یا عبارتی بدون هیچ علامت خاصی به عنوان یک کلیدواژه در گروه آگهی اضافه می‌شود، گوگل ادوردز آن را به عنوان کلیدواژه ای با مدل انطباق وسیع می‌بیند. این مدل انطباق…
مدل‌ های انطباق کلیدواژه

اهمیت مدل‌ های انطباق کلیدواژه در تبلیغات گوگل ادوردز

,
مدل‌ های انطباق کلیدواژه در تبلیغات گوگل بسیار مهم هستند. اما به طور کلی کلیدواژه‌های تبلیغاتی تعریف شده در گوگل ادوردز دو دسته‌ی کلی دارند: مدل‌ های انطباق کلیدواژه هایی که باعث نشان دادن آگهی می‌شوند و آن‌هایی که مانع نمایش آگهی می‌شوند. آگه…